Revízie-elektro

Poskytujeme komplexné služby v oblasti revízií (odborných prehliadok a odborných skúšok) elektroinštalácií, vyhradených technických  zariadení elektrických  v objektoch triedy A  do 1000 V vrátane bleskozvodov. Našim cieľom je zabezpečenie Revízií ich vykonávanie a pre klienta zabezpečiť ich evidenciu a sledovanie času nasledovných OPaOS .

Taktiež poskytujeme aj odstraňovanie závad zistených počas revízie na elektrickej inštalácii a zariadeniach.

Všetky práce vykonávame podľa platných predpisov, noriem a vyhlášok. Používame vždy moderné meracie prístroje, ktoré sú pravidelne kalibrované.

 

 Vykonávame   

  • revízie elektrických inštalácii a zariadení do 1000 V
  • revízie bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom LPS
  • revízie elektrických spotrebičov
  • revízie elektrického ručného náradia
  • revízie elektrických častí strojov
  • revízie prípojok + komplet stavba prípojky na kľúč
  • vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov
  • vypracovanie analýzy rizika pri LPS
  • vypracovanie projektovej dokumentácie

 

Podľa času vykonania robíme východiskové, periodické a mimoriadne revízie .

Východisková revízia

Východisková  revízia (OPaOS) sa vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky.
Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Periodická alebo pravidelná revízia

Periodická alebo pravidelná  revízia (OPaOS) prevádzkovaného – existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu sa vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených vyhláškou a normami
Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu.